Disclaimer

Doel website

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Van Lierop Adviesgroep. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de produkten en diensten van Van Lierop Adviesgroep alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Van Lierop Adviesgroep.

De op of via deze website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod, advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Elektronische communicatie

U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Aansprakelijkheid

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Van Lierop Adviesgroep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Van Lierop Adviesgroep is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Deze site bevat hyperlinks naar andere internetsites die Van Lierop Adviesgroep niet inricht of onderhoudt. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van deze sites wordt door Van Lierop Adviesgroep uitgesloten.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Gebruik

De informatie op deze site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is zonder schriftelijke toestemming van Van Lierop Adviesgroep niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de website en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.